Business Controllersplatform, onderdeel van Euroforum B.V. gevestigd te Eindhoven

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17075223.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende definities gebruikt:

  • Euroforum: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euroforum B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Emmasingel 33;
  • Bijeenkomst: alle door Euroforum georganiseerde bijeenkomsten, waaronder trainingen, leergangen, conferenties, seminars en masterclasses.
  • Incompany Bijeenkomst: een bij een Wederpartij, op een nader vast te stellen locatie, verzorgde Bijeenkomst.
  • Verstrekkingen en Abonnementen: schriftelijke leergangen, nieuwsbrieven en digitale content.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon, die als deelnemer aan een van de bijeenkomsten van Euroforum is aangemeld;
  • Inschrijfgeld: de kosten voor deelname aan een Bijeenkomst exclusief BTW in Euro’s;
  • Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Euroforum een overeenkomst heeft gesloten;
  • Annulering: als een Deelnemer of Wederpartij zich heeft ingeschreven voor een Bijeenkomst, de inschrijving door Euroforum geaccepteerd is en de Deelnemer of Wederpartij niet meer aan de Bijeenkomst wenst deel te nemen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De Wederpartij is gehouden er voor in te staan dat de Deelnemer zijn verplichtingen nakomt uit de tussen Euroforum en de Wederpartij gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door Euroforum gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie aan de Wederpartij verplicht Euroforum niet tot aanvaarding van een inschrijving. Euroforum is gehouden een eventuele afwijzing van de aanvaarding zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de Wederpartij ter kennis te brengen.

3.3 Inschrijvingen worden slechts dan geacht door Euroforum aanvaard te zijn, wanneer Euroforum een bevestiging (per brief of digitaal) heeft gezonden aan de Deelnemer. De overeenkomst met de Wederpartij komt door deze bevestiging tot stand.

3.4 Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor een Bijeenkomst, wordt door Euroforum de ontvangstdatum van de aanmelding als selectiecriterium gehanteerd. Indien een Deelnemer op basis van voornoemd criterium niet wordt toegelaten dan zal Euroforum de Wederpartij daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

3.5 Euroforum is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde. De Wederpartij heeft dan het recht om de overeenkomst met Euroforum te ontbinden.

Artikel 4. Indeplaatsstelling

4.1 Het is een Deelnemer toegestaan zich te laten vervangen, mits de Wederpartij in het bezit is van een geldig toegangsbewijs en dit schriftelijk vooraf heeft bevestigd.

Artikel 5. Verandering van datum

5.1 Mocht een Deelnemer verhinderd zijn op de ingeschreven datum van de Bijeenkomst, dan kan de Wederpartij Euroforum schriftelijk verzoeken om de Deelnemer deel te laten nemen aan een andere Bijeenkomst op een andere datum.

5.2 De Wederpartij kan tot 1 maand voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst kosteloos veranderen van Bijeenkomstdatum of annuleren overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden. Indien de Wederpartij binnen 1 maand voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst zijn deelname wenst te verzetten naar een Bijeenkomst met een andere aanvangsdatum dan krijgt de Wederpartij een tegoedbon ter waarde van de prijs van de Bijeenkomst exclusief BTW en kan de Wederpartij met deze tegoedbon zich inschrijven voor een andere Bijeenkomst. De Wederpartij heeft geen recht op restitutie van het Inschrijfgeld.

5.3 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld nog niet betaald heeft op het moment dat een Deelnemer een verzoek doet om een Bijeenkomst op een andere datum te volgen dan blijft de Wederpartij het inschrijfgeld verschuldigd aan Euroforum en ontvangt de Deelnemer na betaling een tegoedbon ter waarde van het Inschrijfgeld.

5.4 Bijeenkomsten vinden slechts doorgang onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Indien door Euroforum wordt vastgesteld dat er onvoldoende deelnemers zijn dan is Euroforum gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dit geval ontvangt de Wederpartij uiterlijk één week voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst een bericht en zal het reeds betaalde Inschrijfgeld op verzoek van de Deelnemer worden gerestitueerd of worden verrekend met eventuele openstaande facturen.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk (per brief of email) te geschieden.

6.2 Annulering is kosteloos tot 1 maand voor de aanvangsdatum van de Bijeenkomst

6.3 Indien de Wederpartij annuleert binnen 1 maand voor aanvangsdatum van de Bijeenkomst dan wordt aan de Wederpartij door Euroforum een tegoedbon ter waarde van het Inschrijfgeld verstrekt. De Wederpartij kan deze tegoedbon conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden gebruiken om aan een andere Bijeenkomst deel te nemen.

6.4 Indien de Wederpartij het inschrijfgeld niet betaald heeft op het moment van annulering en deze annulering van de overeenkomst valt onder artikel 6.3, dan is de Wederpartij het Inschrijfgeld verschuldigd aan Euroforum en ontvangt de Deelnemer na betaling een tegoedbon ter waarde van het Inschrijfgeld.

Artikel 7. Tegoedbon

7.1 De tegoedbon is gedurende één jaar na uitgifte door Euroforum geldig. Daarna vervalt de tegoedbon.

7.2 De tegoedbon wordt op naam verstrekt en kan alleen door de Wederpartij en een aan hem verbonden Deelnemer worden gebruikt. Overdragen aan derden is niet mogelijk.

7.3 Indien de Deelnemer aan een Bijeenkomst wenst deel te nemen waarvoor een lager Inschrijfgeld wordt gehanteerd dan de waarde van de eerder verstrekte tegoedbon, dan wordt dit verschil aan de Wederpartij niet geretourneerd en ontvangt voor het resterende bedrag wederom een tegoedbon.

7.4 Indien de Deelnemer aan een Bijeenkomst wil deelnemen met een hoger Inschrijfgeld dan de waarde van de tegoedbon, ontvangt de Wederpartij een aanvullende factuur voor het verschil tussen de waarde van de tegoedbon en het Inschrijfgeld van de Bijeenkomst.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van het Inschrijfgeld uiterlijk voor aanvang in bezit te zijn van Euroforum, onder vermelding van het factuurnummer. De op het bankafschrift van Euroforum aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.

8.2 In geval sprake is van sponsoring conform artikel 16 van deze algemene bepalingen wordt de termijn zoals genoemd in artikel 8.1 vastgesteld op 30 dagen.

8.3 Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de Deelnemer de toegang tot de Bijeenkomst worden geweigerd, tenzij het verschuldigde bedrag alsnog contant wordt voldaan of wordt gestaafd middels het overleggen van een bewijs van betaling.

8.4 Alle door de Wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

8.5 Ingeval de Wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

geeft Euroforum het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door Euroforum verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 9. Rente en kosten

9.1 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.2 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij zal Euroforum de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de wederpartij vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan u geleverde zaken blijven ons eigendom, doch voor uw rekening en risico, totdat alle bedragen die u verschuldigd bent voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming uwerzijds van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door u volledig zijn voldaan.

10.2 U en/of uw hulppersonen wenden alle daartoe benodigde zorg aan en nemen alle daartoe dienstige maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij u en/of uw hulppersonen aanwezige zaken. Hiertoe zal u de in het eerste lid genoemde zaken in ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als ons eigendom. U bent gehouden aan ons of aan onze gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de ruimten waarin de door ons geleverde zaken zich bevinden.

10.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op u is overgegaan, is het u niet toegestaan de zaken te verwerken, buiten uw feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

10.4 U bent gehouden derden die zich op de door ons geleverde zaken willen verhalen te wijzen op ons eigendomsrecht. Voorts bent u gehouden ons vervolgens onverwijld op de hoogte te stellen.

10.5 Indien u tekortschiet in de nakoming van uw verplichtingen of, indien wij goede grond hebben te vrezen dat u in uw verplichtingen tekort zal schieten, kunnen wij het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen.

10.6 Indien wij een beroep doen op het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud, bent u verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in onze feitelijke macht te brengen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Euroforum is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door het geven van Bijeenkomsten, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,- per gebeurtenis vermeerderd met het eigen risico dat Euroforum in verband met die verzekering draagt. In ieder geval gaat de aansprakelijkheid het door de verzekering eventueel uit te keren maximale bedrag niet te boven.

11.2 Indien als gevolg van een gebeurtenis genoemd in lid 1 meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in datzelfde lid gestelde maxima overschrijden, is Euroforum slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid te voldoen. Euroforum is slechts aansprakelijk tot een maximum voor de in lid 1 genoemde gebeurtenissen van totaal EUR 750.000,- per kalender jaar. In ieder geval gaat de aansprakelijkheid het door de verzekering eventueel uit te keren maximale bedrag niet te boven.

11.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Euroforum, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot de op dat moment door Euroforum bij de Deelnemer in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende overeenkomst.

11.4 Onder directe schade wordt in de zin van dit artikel uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de Deelnemer heeft gemaakt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst;

b. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de Wederpartij Euroforum op voorhand op de hoogte stelt van de wijze en noodzaak daarvan;

c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van dit artikel.

11.5 In geen geval is Euroforum aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, winstderving ten gevolge van het niet of niet naar behoren geven van de Bijeenkomst, het verlenen van andere diensten of voor enigerlei andere gevolgschade.

11.6 De totale aansprakelijkheid van Euroforum voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van Euroforum wordt uitgekeerd. Ten aanzien van aansprakelijkheid voor materiële beschadiging van goederen van derden geldt dat de aansprakelijkheid in geen geval meer zal bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Euroforum wordt uitgekeerd..

11.7 Schadeclaims moeten onverwijld, doch in elk geval binnen 1 (één) jaar na afloop de Bijeenkomst bij Euroforum schriftelijk zijn gemeld.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Wanneer ten gevolge van overmacht afgeweken wordt van de overeengekomen datum en/of tijd van een Bijeenkomst is Euroforum niet aansprakelijk voor daaruit voortgekomen schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Euroforum niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Euroforum, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Euroforum komt, waardoor Euroforum zich genoodzaakt acht van datum, locatie of tijd af te wijken, zoals -maar niet limitatief- verhindering van docenten, sprekers of presentatoren door ziekte.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 De door Euroforum verzamelde persoonsgegeven worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Euroforum verwerkt en worden gebruikt voor de efficiënte inrichting van Euroforum in het kader van marktonderzoek en marktbenadering.

13.2 De Wederpartij en de Deelnemer hebben een inzage- en correctierecht met betrekking tot de over hen opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast is de Wederpartij gerechtigd bezwaar te maken bij Euroforum tegen het verwerken van zijn of haar gegevens.

Artikel 14. Incompany Bijeenkomst

Indien Euroforum een Incompany Bijeenkomst verzorgd zijn deze bepalingen in de algemene voorwaarden onverkort van toepassing met uitzondering van de artikelen 4, 5, 6 en 7.

Artikel 15. Annuleren Incompany Bijeenkomst

15.1 Annulering van een overeenkomst dient schriftelijk (per brief of email) te geschieden.

15.2 Annulering in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en 1 maand voor de datum van de Incompany Bijeenkomst is de Wederpartij 40% van de overeenkomen prijs verschuldigd aan Euroforum.

15.3 Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de datum van de Incompany Bijeenkomst is de Wederpartij 80% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Euroforum.

15.4 Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de Incompany Bijeenkomst is de Wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Euroforum.

Artikel 16. Wijzigen datum Incompany Bijeenkomst

16.1 Indien de Wederpartij de datum van de Incompany Bijeenkomst wil wijzigen geldt de regeling op grond van artikel 15 (annuleren Incompany Bijeenkomst) van deze algemene voorwaarden.

16.2 Euroforum heeft het te allen tijde het recht om de datum van de Incompany Bijeenkomst te wijzigen.

Artikel 17. Sponsoring

Indien Euroforum een overeenkomst sluit met betrekking tot Sponsoring dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitzondering van de artikelen 3.4, 3.5, 4, 5, 7, 13, 14 en 15.

Artikel 18. Verstrekkingen en Abonnementen

Indien Euroforum een overeenkomst sluit met betrekking tot Verstrekkingen dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitzondering van de artikelen 13, 14 en 15. In de artikelen die van toepassing zijn moet in de context worden gelezen “Verstrekking en Abonnementen” daar waar “Bijeenkomst” staat vermeld. Op verstrekkingen in de abonnement sfeer is een aantal specifieke voorwaarden van toepassingen. Deze zijn opgenomen in het volgende artikel.

Artikel 19. Abonnementen

Bij Abonnementen dient betaling voor aanvang van de abonnementsperiode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan de Verstrekking tijdelijk worden stopgezet. Na ontvangst van het volledige bedrag zal in dat geval de Verstrekking worden hervat.

Opzegging van het abonnement dient te allen tijde schriftelijk te geschieden (per email of brief), doch uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode. Indien niet (tijdig) is opgezegd wordt het Abonnement automatisch verlengd conform de oorspronkelijk overeengekomen abonnementsperiode.

De overige algemene voorwaarden zijn ook van toepassingen op Verstrekkingen in de vorm van Abonnementen, tenzij in strijd met dit artikel.

Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht

20.1 De bevoegde rechter te Eindhoven is ten alle tijde bevoegd kennis te nemen van geschillen voortkomende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

20.2 Deze algemene voorwaarden alsmede alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Privacy Statement

Euroforum respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden opgenomen in een database en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Euroforum en de aan haar gelieerde ondernemingen*. Deze database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uw NAW-gegevens kunnen eventueel ook verstrekt worden aan derden voor het doen van interessante aanbiedingen. Wenst u niet dat uw gegevens door derden worden gebruikt, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice: klant@euroforum.nl

Het kan zijn dat u ook via e-mail door ons op de hoogte wordt gehouden van bijeenkomsten en ontwikkelingen op uw vakgebied. We houden hierbij rekening met de eisen die de nieuwe telecomwet hieraan stelt. Mocht u geen e-mailings meer willen ontvangen, dan kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden via de link onderaan elke mailing. E-mailadressen worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Heeft u een vraag hierover, neem dan contact op met onze klantenservice.

* Euroforum maakt onderdeel uit van het Informa concern. In Nederland maken ook de volgende bedrijven daar onderdeel van uit: European Business Studies, Het Nederlands Vastgoed Instituut, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, Secretary Management Institute, Euroforum Uitgeverij, Fiscaal Up To Date, Broadcast Press, Institute for International Research en het Nederlands Instituut voor de Bouw


Disclaimer

De tekst op deze website is met grote zorg samengesteld en mag op generlei wijze worden overgenomen of gekopieerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024